Risicobeheersing, koppeling kwaliteit en kosten

Prospectieve risico inventarisatie is een essentieel onderdeel van het VMS (veiligheidsmanagement syteem). Wij leveren RiskScope dat is opgebouwd uit een quick-scan en een database voor de integrale beheersing van zowel zorginhoudelijke als organisatorische, juridische en bedrijfseconomische risico’s. Hiermee wordt het voor professionals en managers mogelijk om dagelijks onzekerheden, risico’s en risicovolle situaties te melden en te bespreken. Wij noemen het RIMmen naast VIMmen. RiskScope geeft inzicht in “wat er fout kan gaan” en verschaft de zorginstelling een prospectieve blik. De gevolgen van de risico’s voor patiënt schade, reputatie schade en ongewenste meerkosten worden berekend. Daarmee verkrijgt u een risicoprofiel waarmee u kunt sturen op kwaliteit en kosten. Hoe acceptabel is het risico profiel? Welke risico’s wilt u verkleinen? Hoe groot is de kans dat budgetten worden overschreden? Wat zijn de kosten van risico reducerende maatregelen en wat leveren zij op?

Inzicht in risico’s betekent inzicht in processen. Daarna kunt u de processen bijstellen en waar mogelijk de financiële impact van onvolkomenheden reduceren.

Wij ondersteunen bij het periodiek analyseren van uw risico’s en faciliteren de dialoog tussen uw medewerkers over oplossingen voor kwetsbare proces onderdelen. RiskScope stimuleert openhartigheid en besluitvaardigheid, lerend vermogen en de “breinplasticiteit” van de zorginstelling.

 

Voor wie is RiskScope geschikt?

RiskScope is geschikt voor elke zorginstelling en kan naast het incident meldingssysteem worden ingezet. Het verzamelen van risico’s in de dagelijkse praktijk houdt de zorginstelling scherp en maakt tijdrovende HFMEA analyses overbodig. RiskScope maakt de kwetsbare elementen van zowel medische, medisch-ondersteunende (bijvoorbeeld apotheek, laboratoria, beeldvormende technieken) als algemeen ondersteunende diensten (bijvoorbeeld bouw en infrastructuur) zichtbaar.

RiskScope is tevens geschikt als sturingsinstrument bij nieuwbouw- en verbouwtrajecten van ziekenhuisapotheken, laboratoria, OK complexen en centrale sterilisatie units.

 

Hoe komt risicobeheersing op gang?

Wij beschikken over de ervaring om het op gang komen van risico melden te begeleiden. De meeste medewerkers in zorginstellingen hebben ervaring met het melden en bespreken van de fouten en bijna-fouten die gemaakt zijn. Wij vragen medewerkers om oog te hebben voor fouten die in de toekomst gemaakt kunnen gaan worden. Wat kan er gebeuren dat niet de bedoeling is? Wanneer heeft u een niet-pluis gevoel? Wanneer voelt u op uw klompen aan dat er iets niet goed kan gaan? Wat valt er tegen in het proces en wat stoort u? Wanneer neemt u een zich ontwikkelend probleem waar? Risicobeheersing stimuleert opmerkzaamheid en waakzaamheid, brengt zwakke signalen, onzekerheden en onvoorziene kwetsbaarheden aan het licht en laat mensen oplossingen bedenken. Het gevolg is dat anticiperen een 2e natuur wordt en daarmee kunnen fouten worden voorkomen.

Ook patiënten kunnen situaties waarin zij een “niet-pluis gevoel” hebben, melden in de database.

 

Hoe kan een oplettende cultuur met aandacht voor onzekerheden worden bereikt?

RiskScope is bij uitstek geschikt om de kwaliteit van interactiepatronen zichtbaar te maken. Veel organisatorische risico’s hebben immers te maken met de factor <Mens>, samenwerking en onderlinge verwachtingen. Wij implementeren risicobeheersing op een waarderende en onderzoekende manier met behulp van de Appreciative Inquiry werkwijze. We stimuleren de dialoog in uw teams, en gaan op zoek naar de situaties waarin uw mensen betrouwbare zorg leverden en adequaat omgingen met onverwachte verstoringen of adequaat anticipeerden om van daaruit die principes te laten groeien. Wij helpen Raden van Toezicht, Raden van Bestuur, Medische Staf en leidinggevenden om een cultuur te bereiken waarin aandacht voor veilig werken, kosten, klantbejegening en reputatie vanzelfsprekend zijn.

Tevens verzorgen wij seminars voor medische staf, patiëntveiligheidscommissies, Raden van Bestuur en Raden van Toezicht over de implementatie van prospectieve risicobeheersing. Dit zijn belangrijke momenten om de dialoog over dit onderwerp in de gehele organisatie te bevorderen.

 

Wat heeft u aan een risicoprofiel en hoe beïnvloedt dat uw contracteerprofiel?

Voor 70% van de ziekenhuisbehandelingen gaan vrije prijzen gelden. Zorgverzekeraars willen goede, betrouwbare, veilige en doelmatige zorg inkopen die het beoogde resultaat heeft. Ziekenhuizen met een gunstig veiligheidsprofiel en risicoprofiel laten zien dat ze greep hebben op de ongewenste meerkosten ten gevolge van proces onvolkomenheden en hebben daarmee een gunstiger contracteerprofiel. Bij nieuwe contractvormen (prijs- en volume differentiatie op kwaliteit en zorgzwaarte) zullen kwaliteitsprofielen en risicoprofielen steeds belangrijker worden. Wij verwachten dat de benaderingen P4QS (pay-for-quality-safety) en P4RM (pay-for-risk-management) vaker gevolgd zullen gaan worden. Onze financiële risicoramingen en risico benchmarks van zorgpaden (bijvoorbeeld borstkankerzorg, CVA zorg) kunnen bij de inkoopafspraken met zorgverzekeraars worden ingezet.

 

Wie werken er al met RiskScope?

RiskScope is ontwikkeld voor de civiele techniek sector en voldoet al jaren aan de behoefte van organisaties zoals Westerschelde Tunnel NV, Rijkswaterstaat en Pro-Rail, die dag in dag uit bezig zijn met de beheersing van risico’s van grote infrastructurele projecten. De ervaring in die sector is dat implementatie van risicomanagement tot een beter project- en budgetbeheersing leidt. Daarnaast nemen de (faal)kosten af, neemt de veiligheid toe, en gaan medewerkers vanzelf meer letten op risico’s. CIT Group

De kinder IC van het Sophia Erasmus MC heeft ervaring opgedaan met de principes van risicobeheersing. De afdeling Heelkunde van het UMCG is bezig met de implementatie van RiskScope.

In 2009 hebben wij een risico analyse uitgevoerd onder 10 ziekenhuisapotheken, en een risico analyse uitgevoerd voor een dienstapotheek naar de risico’s in de avond-nacht-en weekend diensten.

 

Hoe kunt u kennismaken met RiskScope?

Wij raden u de quick-scan “Sturen op risico’s in 10 minuten” aan. Deze risico scan inventariseert onder alle medewerkers de belangrijkste onzekerheden en mogelijke procesverstoringen, en de oplossingen die zij voorstellen. De scan levert een financiële risico raming en een risico tabel van de risico’s die de grootste bijdrage leveren aan patiënt schade, imago schade en meerkosten. U krijgt een overzicht van haalbare en concrete preventieve maatregelen die binnen drie maanden het risicoprofiel en contracteerprofiel van de organisatie kunnen verbeteren. Daarmee ontstaat een koppeling tussen kwaliteitsbewustzijn en kostenbewustzijn.

U kunt met een demo versie van de RiskScope database kennismaken.

Onze consultants: Fenny van Es-Radhakishun, Luc Smid, Robbert Masselink.